Зразок публічного договору оферти https://home-line.in.ua про надання послуг для постачальників інтернет-магазину

Шановний користувач сайту (Інтернет-магазину) home-line.in.ua (надалі – Замовник), звертаємо Вашу увагу на те, що виконання замовлення послуг на даному сайті є акцептом Вами даної публічної оферти та підтверджує, що Ви ознайомлені та згодні з умовами договору про надання послуг, що викладені нижче. Використання в будь-якому вигляді сайту (Інтернет-магазину) home-line.in.ua (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням замовлень Вами послуг з використанням сайту home-line.in.ua, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм, за допомогою гарячої лінії і т.п.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у даній публічній оферті на укладення договору про надання послуг та прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта та умови договору про надання послуг є обов'язковими для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти та договору про надання послуг, Ви повинні утриматися від використання сайту (Інтернет-магазину) home-line.in.ua.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання послуг

   

Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України фізична Особа Підприємець Дорошенко Анна Володимирівна, який діє на підставі державної реєстрації, про що здійснено запис в ЄДР під номером 2 067 000 0000 1721:6, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3327217768, оголошує Публічну пропозицію (оферту) на укладання Договору про надання послуг home-line.in.ua (далі – Публічна пропозиція).

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір надання послуг, представленого на сайті  https://home-line.in.ua. Даний договір є публічним та його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх статусу (юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Замовнику перед іншим.

Умови Публічної пропозиції щодо порядку надання послуг home-line.in.ua однакові для всіх осіб, що прийняли (акцептували) Публічну пропозицію.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Зразки товару – одиниці Товару, що надаються для виготовлення рекламно-інформаційних матеріалів, необхідних для подальшого пропонування Товару для продажу на веб-сайті Виконавця;

Перелік замовлених товарів – перелік Товарів, що формується за результатами обробки здійснених на веб-сайті замовлень Товарів користувачами веб-сайту.

Рекламно-інформаційні матеріали – будь-яка інформація про Товар, його властивості, у тому числі фотографії товару, опис Товару, із зазначенням виду, артикулу, ціни, розмірів, країни-виробника, бренду (торгової марки), тощо.

Каталог товарів - перелік Товарів, що пропонуватимуться до продажу на веб-сайті Виконавця.

Товар(-и) – матеріальний об’єкт, запропонований до продажу на веб-сайті Виконавця.

Інтернет-магазин – сайт Виконавця за адресою https://home-line.in.ua/ створений для укладення договорів послуг на підставі ознайомлення Замовника із запропонованим Виконавцем описом послуг за допомогою мережі Інтернет.

Замовник –юридична особа, ідентифікаційний код, в особі керівника, якій діє на підставі Статуту та\або фізична особа-підприємець, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата запису, номер запису, платник єдиного податку групи, отримує інформацію від Виконавця, розміщує замовлення пов’язані з продажом Товарів Замовника на веб-сайті Виконавця користувачам веб-сайту Виконавця (кінцевому споживачу).

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1.  Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати Замовнику послуги, пов’язані з продажом Товарів Замовника на веб-сайті Виконавця користувачу веб-сайту Виконавця (кінцевому споживачу), а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати такі послуги у визначеному даним Договором порядку.
 2. Сторони домовились, що надання послуг за Договором може здійснюватися як безпосередньо Виконавцем, так і залученими третіми особами, при цьому відповідальність за якість та своєчасність надання послуг несе Виконавець.
 3.  До послуг, що надаються за даним Договором, зокрема, але не виключно, відносяться:
 1.  Створення рекламно-інформаційних матеріалів з метою пропонування Товарів для продажу на веб-сайті Виконавця кінцевому споживачу;
 2. Розміщення рекламно-інформаційних матеріалів щодо Товарів на веб-сайті Виконавця;
 3. Організація та здійснення приймання Товарів за Переліком замовлених Товарів від імені Замовника від його постачальників, а також їх повернення постачальникам;
 4. Організація та здійснення пакування Товарів Замовника для їх подальшої доставки кінцевим споживачам;
 5. Організація та здійснення доставки Товарів Замовника кінцевим споживачам, як власними силами, так і із залученням третіх осіб (служб доставки); передача Товарів службам доставки від імені Замовника;
 6.  Організація контролю доставки Товарів кінцевим споживачам;
 7. Організація та здійснення приймання від імені Замовника повернутих його кінцевими споживачами Товарів; організація їх подальшого повернення Замовнику (постачальникам Замовника від імені Замовника);
 8. Ведення статистики замовлень, доставок, пакувань, повернень Товару та надання таких даних Замовнику на його вимогу;
 9. Інформаційна підтримка кінцевих споживачів Замовника, що полягає у наданні пояснень (консультацій) щодо оформлення замовлення, оплати та отримання замовлених Товарів, характеристик та властивостей Товарів, а також сприянні у розгляді і вирішення скарг;
 10. Організація та проведення заходів маркетингового характеру, спрямованих на збільшення кількості кінцевих споживачів Товару Замовника, збільшення відвідування веб-сайту, підтримання та збільшення поінформованості кінцевих споживачів про Товари, що пропонуються до продажу на веб-сайті, стимулювання збуту Товарів Замовника;
 11.  Послуги інформаційно-технічного характеру, направлені на покращення роботи веб-сайту, поліпшення процедур здійснення онлайн-замовлень (покупок) Товарів та оплати його вартості
 12. Надання інших послуг за домовленістю Сторін
 1. Якщо інше не передбачено умовами надання окремих видів послуг, зазначених в п. 1.3 даного Договору, Виконавець здійснює надання Замовнику послуг з використанням власного обладнання та матеріалів. Вартість такого використання обладнання та матеріалів включається до загальної вартості Послуг за даним Договором.
 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ

 1.  Замовник після підписання цього Договору організовує доставку Товару для подальшого надання послуг, а Виконавець – його приймання від Замовника або постачальника Замовника за адресою своїх складських приміщень: 02160, Київська область, місто Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4 (якщо інша адреса приймання не буде додатково погоджена Сторонами). Виконавець може організувати отримання Товару за адресою постачальника Замовника та його доставку до своїх складних приміщень для подальшого надання Послуг, якщо такі умови доставки буде окремо погоджено Сторонами.
 2. У разі відсутності Товару на складі Виконавця, Виконавець зобов’язується за результатами розміщення на своєму веб-сайті https://home-line.in.ua/ (веб-сайт) рекламно-інформаційних матеріалів про Товар обробити всю наявну інформацію отриману від користувачів сайту https://home-line.in.ua/ (веб-сайт), сформувати Перелік замовлених товарів та передати його Замовнику.
 3. Ціна продажу Товару, який розміщено на веб-сайті Виконавця https://home-line.in.ua/ (веб-сайт) формується з рекомендованої Замовником ціни Товару плюс вартість послуг Виконавця у розмірі 0,5 % від суми продажів Товарів Замовника на сайті.
 4. У разі потреби в додаткових партіях Товару Замовник після отримання Переліку замовлених Товарів організовує додаткову доставку Товару для подальшого надання послуг відповідно порядку передбаченому в п. 2.3. цього Договору.
 5. Послуги з обробки та сортування замовлень, пакування Товарів, маркування відправлень та організація їх подальшої доставки кінцевим споживачам Замовника здійснюються Виконавцем з використанням пакувальних та інших витратних матеріалів та обладнання, що належать Виконавцеві, за встановленими ним єдиними стандартами для всіх кінцевих споживачів.
 6. У випадку повернення та/або відмови від отримання Товарів кінцевими споживачами Замовника Виконавець здійснює його приймання від імені Замовника, а також здійснює їх передачу (у випадку необхідності) постачальникам Замовника.
 7. Приймання-передача Виконавцем Зразків товару та Товарів здійснюється без переходу права власності на них до Виконавця.
 8. 3 метою забезпечення досягнення максимальної ефективності Послуг, що надаються Виконавцем, а також враховуючи, що Виконавець несе репутаційну відповідальність за якість Послуг та Товарів, що представлені чи рекламуються на веб-сайті https://home-line.in.ua/ (веб-сайт) серед користувачів сайту, Сторони домовились про те, що Замовник при здійсненні своєї господарської діяльності, а також Виконавець в ході надання Послуг за даним Договором, зобов’язані додержуватись встановлених Виконавцем правил, строків, форматів тощо відносно взаємовідносин з кінцевими споживачами Товарів, як то: строки доставки, порядок оплати Товарів, порядок та терміни повернення коштів у випадку відмови від придбаного Товару тощо. Вказані правила надаються Виконавцем Замовнику окремо та містяться безпосередньо на веб-сайті https://home-line.in.ua/ (веб-сайт).
 1. 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. 3.1. Замовник має право:
 1. знайомитись з ходом надання Послуг;
 2. ініціювати дострокове припинення дії Договору, попередивши про це за 30 (тридцять) робочих днів до бажаної дати припинення, але в будь-якому випадку припинення відбуватиметься не раніше завершення обробки та виконання всіх замовлень, здійснених в рамках Договору (включаючи обробку повернень, що можуть мати місце за відправленими Товарами Замовника).
 1. Замовник зобов’язаний:
 1. передати Виконавцю всю необхідну інформацію про Товар (документацію на відповідні види товарів), необхідну для надання замовлених Послуг;
 2. узгодити зі своїми контрагентами (постачальниками) процедури приймання та/або повернення Товару та/або Зразків товару та підписання відповідних первинних - документів уповноваженими представниками Виконавця в інтересах Замовника за Договорами‚ укладеними Замовником з такими контрагентами;
 3. приймати та оплачувати Послуги, надані Виконавцем, в порядку та строки, визначені даним Договором або в окремому Додатку до Договору;
 4. за запитом Виконавця надати додаткову інформацію та документи, необхідні для надання Послуг за Договором;
 5. дотримуватись стандартів та процедур встановлених Виконавцем у взаємовідносинах з кінцевими споживачами.
 1. Виконавець має право:
 1. надавати Послуги за Договором шляхом застосування розроблених та впроваджених ним способів, методів та стандартів для відповідного виду послуг з урахуванням виду та характеристик Товарів;
 2. достроково, в односторонньому порядку припинити дію Договору у випадку недотримання Замовником вимог, визначених в п даного Договору або порушення строків оплати Послуг, письмово попередивши Замовника про визначену самостійно дату припинення Договору;
 3. самостійно обирати способи рекламування Товарів та інформування про нього;
 4. отримати оплату за надані Послуги та вимагати компенсацій шкоди, завданої діловій репутації Виконавця, якщо внаслідок дій чи бездіяльності Замовника така шкода мала місце.
 1. Виконавець зобов’язаний:
 1. своєчасно та якісно надавати Замовнику передбачені даним Договором Послуги;
 2. представляти Замовника перед його постачальниками, службами доставки, покупцями, іншими третіми особами, якщо це обумовлено характером Послуг, що надаються, та умовами даного Договору, зокрема здійснювати приймання-передачу — Товару, Зразків товару з підписанням підтверджуючих первинних документів.
 3. своєчасно надавати Акти приймання-передачі та Звіт про надані послуги після закінчення кожного звітного періоду.
 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 1. Вартість Послуг, наданих в кожному звітному періоді, з без ПДВ, погоджується Сторонами шляхом підписання Акту приймання-передачі наданих послуг за відповідний звітній період. Акт приймання-передачі наданих послуг, складається у відповідності до п. 5.3. даного Договору.
 2. Оплата за даним Договором здійснюється в національній валюті України, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточній рахунок Виконавця. Замовник зобов’язаний здійснити оплату Послуг за відповідним Актом приймання-передачі наданих послуг протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.
 3. Додатково, за письмовою домовленістю Сторін, Замовник перераховує кошти, що спрямовуються на маркетингові заходи з метою стимулювання попиту на товари Замовника та залучення кінцевих споживачів. Періодичність таких маркетингових заходів, їх зміст та обсяг фінансування письмово погоджується Сторонами окремо.
 4. При здійсненні продажу своїх Товарів Замовник може використовувати поза межами сайту знак для товарів та послуг . Обсяг прав, розмір платежів за використання знаку визначається в окремій угоді, укладеній Сторонами.
 1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

 1.  Послуги, передбачені даним Договором, надаються Виконавцем та приймаються Замовником періодично, протягом всього строку дії Договору.
 2. Звітним періодом за Договором Сторони визначають календарний місяць.
 3. Виконавець не пізніше 5-го робочого дня місяця, наступного за звітнім періодом, складає в (двох) екземплярах та передає на підписання Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг, в якому вказується вартість всіх фактично наданих Послуг за звітній період. Разом з Актом приймання-передачі наданих послуг Виконавець надає Замовнику Звіт про надані послуги.
 4. Замовник зобов’язаний підписати Акт приймання-передачі наданих послуг протягом 2 (двох) робочих днів після його отримання. Підписуючи Акт приймання-передачі наданих послуг Замовник підтверджує свою згоду щодо об’єму та вартості наданих послуг в звітній період. Акт приймання-передачі наданих послуг є підставою для здійснення Замовником оплати та надані Виконавцем послуги.
 5. У випадку неотримання від Замовника у визначені п. 5.4. даного Договору строки підписаного Акту приймання-передачі наданих послуг або мотивованої відмови від підписання Акту, Послуги вважаються належним чином наданими та прийнятими Замовником, і Виконавець має право вимагати оплати їх вартості в повному, зазначеному в Акті обсязі.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань у відповідності з умовами даного Договору та чинним законодавством України.
 2. При порушенні строку оплати наданих Послуг, Замовник виплачує Виконавцеві пеню у розмірі 0,1% від суми платежу, що підлягає сплаті, але не більше подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу.
 3. У випадку несвоєчасного виконання Замовником своїх зобов’язань щодо оплати наданих йому Послуг, Виконавець має право притримати Товар, що підлягає передачі (поверненню) Замовнику (його постачальникам) до проведення Замовником розрахунків за надані йому Послуги в повному обсязі.
 4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від обов’язків по виконанню даного Договору.
 5. Всі спори і розбіжності за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення Сторонами згоди, спори розглядаються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.
 6. У разі порушення будь-якою Стороною умови розділу 8 цього Договору – винна Сторона компенсує всі збитки (прямі і не прямі), всі штрафні санкції у випадку їх застосування до іншої Сторони, утрачену вигоду та інші збитки та витрати, які були понесені однією зі Сторін внаслідок порушення умов конфіденційності іншою Стороною.
 1. ФОРС МАЖОР
 1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від волі Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, режиму інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, у тому числі зміни порядку і умов звернення вільно конвертованої валюти, обмеження торгів на УМВБ, введення надзвичайних ситуації, обмеження імпорту, експорту, дій державних органів, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань, а також пожеж, повеней інших стихійних лих або сезонних природних явищ, страйків, епідемій, перебоїв і аварій в енерго-, тепло-, водопостачанні і всіх інших випадків і обставин, що зазвичай визнаються такими в господарський практиці, вони не нестимуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання даного Договору.
 2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів після початку їх дії, повідомити про це іншу Сторону із застосуванням факсимільного зв’язку або по електронній пошті. У разі несвоєчасного повідомлення Сторона, що не має можливості виконати свої зобов'язання, не має права посилатися у своє виправдання на дію обставин непереборної сили.
 3. Для обставин непереборної сили має бути підтверджена Торгово-промисловою Палатою України або державною організацією, на яку покладено дії з ліквідації надзвичайних обставин. При цьому термін виконання Сторонами своїх зобов'язань переноситься пропорційно часу, впродовж якого діяли такі обставини.
 4. Якщо обставини непереборної сили триватимуть більше 3 (трьох) місяців, Сторони зобов'язані додатково погодити подальші умови виконання даного Договору або умови його розірвання.
 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.
 1. Замовник зобов’язаний забезпечити конфіденційність інформації з предмету та умов своєї співпраці із Виконавцем. Замовник визнає, що факт підписання протоколу про наміри, проведення переговорів, укладання договору про надання послуг, його умови, а також будь-яка інформація, що стає відомою Замовнику в процесі його виконання, будь-якої співпраці між Сторонами, вважається конфіденційною. В будь-якому випадку інформація вважатиметься конфіденційною, якщо вона була отримана від Виконавця. Замовник зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію, не використовувати її у власних інтересах чи інтересах інших осіб всупереч інтересам Виконавця, не надавати, не продавати та не відчужувати в будь-який інший спосіб платно чи безоплатно конфіденційну інформацію, а також вчиняти всіх можливих дій для запобігання розголошенню конфіденційної інформації.
 2. У випадку, якщо Замовник отримав від Виконавця інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі і ті, які не захищаються законом, а також відомості, які можуть бути розглянуті як комерційна таємниця, Замовник не має права передавати (розповсюджувати у будь-який спосіб) таку інформацію іншим особам без письмової згоди Виконавця, а також використовувати таку інформацію у власних інтересах чи інтересах інших осіб. Така інформація є, і буде залишатися власністю Виконавця.
 3. «Комерційна таємниця» - це відомості, пов’язані з технологією, організацією, комерційною, фінансовою і іншою діяльністю Виконавця, що не є державною таємницею, розголошування яких може заподіяти збитки інтересам Виконавця; це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому і в певній формі і сукупності її складових частин є невідомою і недосяжною для громадськості і осіб, які звичайно мають справу з таким видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з чим вона має комерційну цінність і була предметом адекватних існуючим обставинам заходів по збереженню її секретності, зроблених особою, яка законно контролює цю інформацію; власник інформації здатний отримувати прибуток з використання цієї інформації, інформація є корисною, інформація захищається її власником. До комерційної таємниці належать відомості, які перебувають у володінні, користуванні або розпорядженні Виконавця і розповсюджуються та/або поширюються за його бажанням, відповідно до передбачених ними умов. Комерційну таємницю Виконавця складає ділова інформація, що має дійсну або потенційну цінність з комерційних причин.
 4. Сторони зобов’язані дотримуватись режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони. Дане положення зберігає свою дію протягом строку дії цього Договору та не менше 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін.
 5. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, підтверджують, що збирання та обробка персональних даних, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору, здійснюється згідно з вимогами діючого законодавства. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені  про свої права та обов’язки відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ РОБОТИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН.
 1. Сторони домовились, що за даним Договором Виконавець поручається перед кінцевими споживачами-користувачами веб-сайту Замовника (https://home-line.in.ua/) за виконання Замовником зобов’язань по поверненню грошових коштів, які були сплачені такими кінцевими споживачами за Товари, повернуті Замовнику з будь-яких причин, та які підлягали поверненню покупцю (надалі — Грошове зобов’язання).
 2. Підставою виникнення Грошового зобов’язання є продаж Товарів Замовником кінцевому споживачу шляхом акцепту кінцевим споживачем оферти Замовника, розміщеної на веб-сайт Виконавця (онлайн замовлення Товару), направлення/передачі Товару та його оплати. Відповідальність Виконавця настає з моменту порушення Замовником Грошового зобов'язання перед кінцевим споживачем.
 3. У випадку порушення Замовником Грошового зобов’язання Замовник і Виконавець відповідають перед відповідним кінцевим споживачем як солідарні боржники.
 4. Виконавець відповідає перед кінцевим споживачем у тому ж обсязі, що і Замовник, включаючи сплату основного боргу, неустойки, відшкодування збитків.
 5.  У раз порушення Замовником Грошового зобов’язання, Виконавець зобов'язаний самостійно виконати зазначене зобов’язання Замовника перед кінцевим споживачем. Таке зобов’язання може у тому числі виникати і на підставі відповідної письмової вимоги кінцевого споживача.
 6. В разі виконання Виконавцем у повному обсязі зобов’язання Замовника перед конкретним кінцевим споживачем, Виконавець набуває усі права кінцевого споживача за Грошовим зобов’язанням Замовника (має право вимагати в останнього суму грошових коштів).
 7. В разі самостійного виконання Замовником Грошового зобов'язання, забезпеченого порукою згідно цього розділу, Замовник повинен негайно повідомити про це Виконавця.
 8. Виконавець гарантує, що всі об’єкти права інтелектуальної власності, в тому числі фотографії, які виготовляються ним та розміщуються на веб-сайті відповідно до цього Договору (їх частини та елементи), не порушують законних прав третіх осіб, зокрема, але не виключно авторські майнові та (або) немайнові права, суміжні майнові права та (або) немайнові права, права на використання зображення та інші права. У випадку виникнення претензій третіх осіб пов’язаних зі створенням та/або використанням таких об’єктів та правами на них Виконавець зобов’язуються самостійно врегулювати такі претензії, а в разі пред’явлення позову — виступити належним відповідачем в таких спорах.
 9. Сторони погоджуються, що об’єкти права інтелектуальної власності, створені Виконавцем (третіми особами за його дорученням та/або замовленням) під час надання Послуг, передбачених даним Договором, залишаються власністю Виконавця. Права на такі об’єкти Замовником за даним Договором не передаються, але можуть бути йому передані за окремою письмовою угодою Сторін.
 10. Замовник гарантує, що жоден із об’єктів, в тому числі фотографії, які передаються відповідно до цього Договору або їх частини та елементи, не порушують законних прав третіх осіб, зокрема, але не виключно, авторські майнові та (або) немайнові права, суміжні майнові права та (або) немайнові права, права на торговельну марку, права власності, право на використання зображення та інші права.
 11. У випадку пред’явлення до Виконавця майнових вимог, пов’язаних з невиконання Замовником визначених п. 9.10 Договору гарантій, Замовник зобов’язується самостійно врегулювати такі претензії, а в разі пред’явлення позову – виступити належним відповідачем в таких спорах. У випадку стягнення з Виконавця грошових сум внаслідок порушення передбачених цим пунктом Договору гарантій, ці суми відшкодовуються Замовником Виконавцю в повному обсязі.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
 1. Даний Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє протягом одного року.
 2. Одностороння відмова від Договору та його розірвання в односторонньому порядку не допускаються за винятком випадків, передбачених даним Договором та чинним законодавством.
 3. У випадку, якщо жодна із Сторін за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до закінчення терміну дії даного Договору не даного Договору не повідомить іншу Сторону про бажання припинити дію Договору, даний Договір вважатиметься пролонгованим на наступний річний термін.
 1. ІНШІ УМОВИ
 1. Договір складений українською мовою в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожній із Сторін.
 2. Усі додатки до Договору є його невід’ємними частинами.
 3. Сторони підтверджують, що на момент укладення Договору, вони є суб’єктами підприємницької діяльності, які створені і діють згідно із законодавством України, не знаходяться в процедурі банкрутства або санації, особи, які підписують даний Договір від імені Сторін мають достатні повноваження для його підписання.
 4. Після підписання даного Договору усі попередні переговори, пов’язані з ним, листування, попередні угоди і протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються предмета даного Договору, втрачають силу.
 5. Будь-які зміни або доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, що вони складені у письмовий формі, підписані повноважними представниками Сторін та скріплені печатками Сторін (за наявності).
 6. Правовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.
 7. Жодна із Сторін не має права передавати свої права ї обов'язки третім особам без письмової згоди іншої Сторони.
 8. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником податку на додану вартість.
 9. Замовник є платником єдиного податку та не є платником податку на додану вартість.
 10. При зміні податкового статусу, Сторона, у який відбулися такі зміни, зобов’язана в дводенний термін, після їх настання повідомити іншу Сторону Договору про це. Сторона, яка не повідомила про такі зміни, несе повну відповідальність згідно з податковим законодавством України, а також зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, що виникли у зв'язку з цим, протягом 7 (семи) банківських днів з дня виставляння рахунку, за умови письмового підтвердження суми збитків.
 11. Кожна із Сторін зобов’язується письмово повідомити іншу Сторону про зміну місця свого розташування, зареєстрованого місцезнаходження, банківських реквізитів або найменування не пізніше 3 (трьох) робочих днів після настання таких змін.

12. РЕКВІЗИТИ ФОП Дорошенко Анна Володимирівна     

ФОП Дорошенко Анна Володимирівна                              

ІПН: 3327217768,                                                                                

Місце реєстрації: 02160, м.Київ,                                                     

вул. Регенераторна, буд. 4 кв. 4-320.                                               

Має статус платника єдиного податку                                                                                                          

Tel.: +38 0631383363

Email:[email protected], сайт: https://home-line.in.ua/